Mieszkaniowy zasób gminy

Gmina tworzy mieszkaniowy zasób gminy z lokali, do których ma prawo własności, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin oraz samotnych mieszkańców o niskich dochodach.  Gmina może także wynajmować lokale na wolnym rynku, aby powiększyć swój mieszkaniowy zasób, aby później je podnajmować.

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być wynajmowane jedynie na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali socjalnych oraz lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem zgodnie z wcześnie podjętymi przez radę gminy uchwałami dotyczącymi wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego mieszkaniowego zasobu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi przepisów o ochronie praw lokatorów  zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.