Obniżka czynszu w lokalu komunalnym

Gmina może obniżyć czynsz w lokalu komunalnym zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale rady gminy. Uchwała określa maksymalny dochód lokatorów, którym może przysługiwać obniżka czynszu. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od dochodu gospodarstwa domowego najemcy.

Gmina udziela obniżki na okres 12 miesięcy, a następnie przedłużyć ten okres na kolejne 12 miesięcy, gdy dochód członków gospodarstwa nadal jest na niskim poziomie. Najemca do wniosku o obniżkę czynszu powinien dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Gmina może zweryfikować deklarację o dochodach żądając od najemcy przedstawienia zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego zajmujących lokal. Gmina może także przeprowadzić wywiad środowiskowy umożliwiający jej określić faktyczny stan majątkowy domowników. Jeżeli wywiad środowiskowy wykaże, że dochody lokatorów są znacząco wyższe niż wskazane w deklaracji, gmina może odstąpić od obniżenia czynszu. Jeżeli najemca złoży deklarację niezgodną z prawdą, jest on wówczas obowiązany zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie obniżanego czynszu.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi przepisów o ochronie praw lokatorów  zapraszamy do artykułów na naszym portalu – LokalKomunalny.pl , oraz na naszym profilu na Facebooku.