Jak uzyskać mieszkanie komunalne we Wrocławiu

Wrocław dysponuje niewystarczającą liczbą lokali komunalnych, dlatego liczba oczekujących liczy około 800 osób i ciągle rośnie1. Przepisy prawa wskazują na dwa sposoby uzyskania prawa najmu do lokalu komunalnego we Wrocławiu:

– złożenie wniosku o przyznanie lokalu socjalnego;

– złożenie wniosku o przyznanie lokalu przeznaczonego do remontu.

W pierwszym przypadku, miasto co roku tworzy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego. Miejsce na liście zależy między innymi od: okresu oczekiwania, stanu rodzinnego, czasu mieszkania we Wrocławiu, warunków dotychczasowego mieszkania oraz sposobu korzystania z tego mieszkania.

W drugim przypadku kryterium dochodowe jest wyższe, jednak wnioskodawca zobowiązuje się do wykonania remontu mieszkania we własnym zakresie i na swój koszt.

 

Wymagania dla ubiegającego się o lokal socjalny

Wrocław może przyznać lokal socjalny jedynie osobom, które są mieszkańcami Wrocławia oraz żyją w niedostatku, do dookreśla uchwała Rady Miejskiej. Wnioskodawca żyjąca w niedostatku powinien przedstawić dokumenty, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy jego średni dochód wynosi: 1323 zł 84 gr dla osób samotnych oraz 882 zł 56 gr w przeliczeniu dla członka rodziny2.

Procedura przyznania lokalu socjalnego

Miasto Wrocław może przyznać lokal socjalny na wniosek, do którego zostaną dołączone między innymi: dowody potwierdzające przebywanie na terenie miasta oraz poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów. Miasto, na podstawie przekazanych dokumentów i informacji przyznaje wnioskodawcy punkty i przygotowuje listę osób o do otrzymania lokalu socjalnego. Co roku osoba ubiegająca się o lokal socjalny powinna złożyć ankietę weryfikacyjną, aby udowodnić, że nadal jest w trudnej sytuacji.

Zastrzeżenia do listy oczekujących na lokal socjalnych

Osoba wnioskująca o mieszkanie socjalne może złożyć zastrzeżenia do listy oczekujących w terminie 14 dni od podania tej listy do publicznej wiadomości. Komisja Weryfikacyjna rozpatruje zastrzeżenia, po czym zostaje podana lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Zawarcie umowy lokalu socjalnego

Miasto wskazuje trzy lokale do wyboru dla wnioskodawcy, tak aby każdy z tych lokali odpowiadał jego sytuacji rodzinnej. Jeżeli wnioskodawca nie zdecyduje się na żaden z proponowanych lokali, miasto odstępuje od zawarcia umowy najmu i nie przestawia innych propozycji mieszkań.

 

Wymagania dla ubiegających się o lokal do remontu

Osoba  wnioskująca o mieszkanie wymagające remontu powinna wykazać, że mieszka we Wrocławiu oraz ma niskie dochody, to znaczy, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy jego średni dochód wynosi: 2647 zł 56 gr  dla osób samotnych oraz w przeliczeniu dla członka rodziny2.

Procedura przyznania lokalu do remontu

Osoba ubiegająca się o lokal powinna złożyć wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi, że mieszka we Wrocławiu oraz osiąga niskie dochody. Miasto nie uznaje za taki dowód oświadczenie rodziny lub innych osób o niskich dochodach wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien co roku składać ankietę weryfikacyjną, która pozwoli mu wykazać, że nadal spełnia wymagania do przyznania lokalu. Miasto przygotowuje listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu do remontu.

Zastrzeżenia do listy oczekujących na lokal do remontu

Osoba ubiegająca się o lokal do remontu może złożyć zastrzeżenia do listy oczekujących w terminie 14 dni od podania tej listy do publicznej wiadomości. Komisja Weryfikacyjna rozpatruje zastrzeżenia, po czym zostaje podana lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego.

Zawarcie umowy lokalu socjalnego

Miasto Wrocław po zakwalifikowaniu tej osoby, wskazuje do trzy lokale do wyboru dla wnioskodawcy, tak aby każdy z tych lokali odpowiadał jego sytuacji rodzinnej. Jeżeli wnioskodawca nie zdecyduje się na żaden z zaproponowanych mieszkań, miasto odstępuje od zawarcia umowy najmu i nie przestawia innych propozycji lokali.

[1] zob. artykuł M. Walków, z dnia 12 września 2014 r., „Jak otrzymać mieszkanie komunalne we Wrocławiu?” gazeta wrocławska .pl

[2] Kwoty te zostały określone na podstawie komunikatu Prezesa ZUS określającego najniższą emeryturę od dnia 1 marca 2016 r.

  • 3 pkt. 6 lit a, § 8-9, § 12 t. j. uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.